Правила и условия

Тези Правила и условия („Условията“) представляват правно споразумение между вас и Car Help Europe, което урежда използването на нашия уебсайт. Това споразумение не урежда нашите Услуги или Пакети, за допълнителна информация относно условията, при които предлагаме нашите Услуги, моля, вижте нашите Условия за обслужване. 


 • ЗА НАС
  1. Ние сме Car Help Europe от офис 0604 – 44 Evesham Avenue, Grimsby, DN34 5RT, Обединено кралство („Car Help Europe“, „ние“, „нас“ или „наш“).
  2. Ние управляваме www.carhelpeurope.com (нашият „уебсайт“).
  3. За да се свържете с нас, моля, изпратете ни имейл на info@carhelpeurope.com, обадете се на +46 31 360 90 05 или ни пишете на горепосочения адрес.


 • ОБЩИ УСЛОВИЯ
  1. Разпоредбите, изложени в настоящите Условия, уреждат вашия достъп до и използването на нашия уебсайт и представляват правно обвързващо споразумение между вас и нас. Ние може да променяме тези условия от време на време и ще ви уведомим съответно, ако го направим. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате нашия уебсайт. 
  2. При условие че се съгласите да спазвате настоящите Условия, ние ви предоставяме отменим, неизключителен и непрехвърляем лиценз за използване на нашия уебсайт съгласно тези Условия.
  3. Ние си запазваме правото, без предизвестие, обяснение или отговорност и по наше собствено усмотрение, да откажем да ви разрешим или да спрем достъпа ви до нашия уебсайт или вашия акаунт по всяко време, или да премахнем или редактираме съдържание (включително съдържание, изпратено от вас) на нашия уебсайт или на някой от нашите свързани уебсайтове (включително страници в социални медии). 
  4. Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме, спираме или преустановяваме която и да е част от нашия уебсайт или всякакви други услуги, свързани уебсайтове (включително страници в социални медии), предоставени от нас във връзка с което и да е от гореизброените по всяко време. Вие се съгласявате, че достъпът или работата на което и да е от гореизброените може от време на време да бъде прекъсвана или да среща технически затруднения.


 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  1. Вие неотменимо и безусловно заявявате и гарантирате, че всяко ваше съдържание, информация, лични данни (общо „Съдържание“), качени на нашия уебсайт, е в съответствие с нашата Политика за поверителност, Закона за защита на данните на Обединеното кралство („DPA“) и Общите данни на ЕС Регламент за защита („GDPR“) и всички други приложими закони.
  2. Вие носите пълна отговорност за вашето съдържание, качено на нашия уебсайт. Ние няма да носим отговорност или отговорност пред трета страна за:
   1. съдържанието или точността на всяко съдържание или данни, качени от вас, от нас от ваше име или всеки друг потребител на нашия уебсайт; или
   2. загуба на съдържание или данни, предоставени ни от вас. Трябва да поддържате регистър на цялото такова съдържание и данни. 
  3. Ние ще използваме съдържанието, качено от вас, само за целите на предоставяне на нашите услуги, изпълнение на нашите задължения в това Споразумение и всяка друга цел, изрично посочена в нашите Условия за ползване или по друг начин договорена между нас. Ние няма да разкриваме или разпространяваме по друг начин каченото от вас съдържание, освен когато това се изисква от закона, компетентен съд или правителствен или регулаторен орган. 
  4. Имаме право да разкрием вашата самоличност на всяка трета страна, която твърди, че всяко съдържание, публикувано или качено от вас на нашия уебсайт, представлява нарушение на техните права съгласно закона на Калифорния.


 • ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ
  1. Можете да използвате нашия уебсайт само за законни цели. Не можете да използвате нашия уебсайт:
   1. по какъвто и да е начин, който нарушава всички приложими местни или международни закони или разпоредби;
   2. по какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен, или има незаконна или измамна цел или ефект;
   3. да изпращате, съзнателно да получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно използвате всякакви материали, които не отговарят на нашите стандарти за съдържание, както е посочено в нашите преобладаващи правила и условия, променяни от време на време; и
   4. да предавате съзнателно каквито и да е данни, да изпращате или качвате какъвто и да е материал, който съдържа вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, регистратори на натискане на клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други вредни програми или подобен компютърен код, предназначен да повлияе неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер.
  2. Вие също се съгласявате:
   1. да не възпроизвеждаме, дублираме, копираме или препродаваме която и да е част от нашия уебсайт в нарушение на разпоредбите на нашите Условия; и
   2. да не осъществявате достъп без разрешение, да пречите, да повреждате или нарушавате:
   3. всяка част от нашия уебсайт;
   4. всяко оборудване или мрежа, в която се съхранява нашият уебсайт; 
   5. всеки софтуер, използван при предоставянето на нашия уебсайт; или 
   6. всяко оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трета страна.


 • ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Вие потвърждавате, че всички права на интелектуална собственост в нашия уебсайт навсякъде по света принадлежат на нас, че правата в нашия уебсайт са лицензирани (а не продадени) на вас и че нямате никакви права върху или върху нашия уебсайт, освен правото да да ги използвате в съответствие с настоящите Условия.
  2. Всички права на интелектуална собственост върху съдържание, качено от вас на нашия уебсайт, ще продължат да принадлежат на вас или на съответните им собственици. Вие се съгласявате, че ни предоставяте безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, публикуване и показване на такива права на интелектуална собственост за целите на извършване на услугите, вътрешни административни цели и всякакви други цели, посочени в тези Условия. 
  3. Вие потвърждавате, че нямате право на достъп до нашия уебсайт под формата на изходен код.


 • ГАРАНЦИИ
  1. Въпреки че полагаме всички усилия да поддържаме точността на информацията на нашия уебсайт, ние предоставяме уебсайта и цялото свързано съдържание на база „както е“ и „както е налично“, освен ако не е посочено друго в писмен вид. Ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на действието на някое от горепосочените, освен ако не е посочено друго в писмен вид. 
  2. Съдържанието на нашия уебсайт е предоставено само за обща информация и не е предназначено да представлява или замества професионален съвет или правен съвет от какъвто и да е вид. Моля, не пренебрегвайте професионалния съвет и не отлагайте търсенето на съвет поради нещо, което сте прочели на нашия уебсайт или в съдържанието на нашия уебсайт.
  3. Car Help Europe не прави никакви гаранции относно пригодността, надеждността, навременността, изчерпателността и точността на съдържанието на нашия уебсайт, информацията, услугите и друго съдържание, съдържащо се на нашия уебсайт. 
  4. Car Help Europe не може да гарантира, че съдържанието на нашия уебсайт и съдържанието и предоставянето на съдържанието на нашия уебсайт винаги ще бъдат правилни или без грешки, грешки и вируси.
  5. Car Help Europe не поема отговорност за неправилно съдържание или грешки и пропуски в нашето съдържание и информация на нашия уебсайт или неговото съдържание (независимо дали от правно, типографско, техническо или друго естество).
  6. До пълната степен, допустима от закона, ние отказваме всички гаранции, изрични или подразбиращи се, свързани с нашия уебсайт, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел. Ние не гарантираме, че нашият уебсайт, свързаното съдържание или изпратените от нас електронни съобщения не съдържат вируси или други вредни компоненти. 


 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
  1. Ние не носим отговорност за пълнотата, точността или коректността на каквото и да е съдържание и информация и всяко свързано съдържание. Вие изрично се съгласявате, че използването на услугите и нашия уебсайт, включително разчитането на каквото и да е съдържание и информация, е на ваш собствен риск. 
  2. Вие се съгласявате да не използвате нашия уебсайт и свързаното съдържание за каквито и да било цели на препродажба и ние не носим отговорност към вас, независимо дали по договор, правонарушение (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, произтичащи от или във връзка с тези Условия (включително, но не само, използването или невъзможността за използване на нашия уебсайт или друг уебсайт или софтуер) за:
   1. загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи;
   2. прекъсване на бизнеса;
   3. загуба на очаквани спестявания;
   4. загуба или повреда на данни или информация;
   5. загуба на бизнес възможност, репутация или репутация; или
   6. всякакви други непреки или последващи загуби или щети.
  3. Нищо в тези Условия не ограничава или изключва нашата отговорност за:
   1. смърт или телесна повреда в резултат на наша небрежност; 
   2. измама; и/или
   3. всеки друг въпрос, по отношение на който ни е забранено съгласно приложимото законодателство да ограничаваме или изключваме нашата отговорност.
  4. Тези Условия определят пълния обхват на нашите задължения и отговорности по отношение на доставката на нашия уебсайт. Освен както е изрично посочено в настоящите Условия, няма условия, гаранции, декларации или други условия, изрични или подразбиращи се, които да са обвързващи за нас. Всяко условие, гаранция, представителство или друго условие относно предоставянето на нашия уебсайт, което иначе би могло да бъде подразбиращо се или включено в настоящите Условия, независимо дали по силата на закон, общо право или по друг начин, се изключва в най-пълната степен, разрешена от закона.


 • ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

           Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите нас и нашите съответни директори, длъжностни лица, служители, агенти и представители, независими изпълнители, лицензополучатели, наследници и преотстъпващи лица от и срещу всички искове, загуби, разходи, щети и разходи (включително, но не само преки , случайни, последващи, примерни и непреки щети) и разумни правни такси, произтичащи от или произтичащи от ваше действие, неизпълнение или бездействие, независимо дали при използването на нашия уебсайт и/или всякакви уебсайтове или софтуер във връзка с него или по друг начин, и дали по отношение на нарушението от ваша страна на настоящите Условия (включително нашата Политика за поверителност) или на закони или разпоредби или друго. 


 • ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ
  1.       Можем да прехвърлим нашите права и задължения съгласно настоящите Условия на друга организация, но това няма да засегне вашите права или задължения съгласно настоящите Условия. 
  2.       Можете да прехвърлите правата или задълженията си по тези Условия на друго лице само ако ние се съгласим писмено.
  3.       Никакво съвместно предприятие, партньорство или представителство или трудово правоотношение не е възникнало поради тези Условия.
  4.       Тези Условия и всеки документ, изрично посочен в тях, представляват цялото споразумение между нас по отношение на техния предмет и заместват и анулират всички предишни споразумения, обещания, гаранции, гаранции, декларации и разбирателства между нас, писмени или устни, свързани с този предмет материя. Вие се съгласявате, че няма да имате средства за правна защита по отношение на изявления, представителства, уверения или гаранции (независимо дали са направени по невинност или поради небрежност), които не са посочени в тези Условия или който и да е документ, изрично посочен в тях. Вие се съгласявате, че няма да имате претенции за погрешно представяне по невинност или поради небрежност или погрешно твърдение по небрежност въз основа на което и да е изявление в тези Условия или който и да е документ, изрично посочен в тях.
  5.       Ако не успеем да настояваме да изпълните някое от задълженията си съгласно настоящите Условия, или ако не наложим правата си срещу вас, или ако се забавим с това, това няма да означава, че сме се отказали от правата си срещу вас и няма означава, че не е необходимо да спазвате тези задължения. Ако се откажем от неизпълнение от ваша страна, ще го направим само в писмена форма и това няма да означава, че автоматично ще се откажем от всяко следващо неизпълнение от ваша страна. 
  6.       Всяко от условията на настоящите Условия действа отделно. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някое от тях е незаконно или неприложимо, останалите условия ще останат в пълна сила и действие. 
  7.       Тези Условия, предметът и формирането им, както и всякакви други спорове или искове във връзка с тях, се уреждат от правото на Англия и Уелс. В случай на подобни спорове или искове във връзка с настоящите Условия, вие се съгласявате първо да се включите в добросъвестни дискусии с нас за разрешаване на такъв спор или иск. Ако такъв спор или иск не бъде решен в рамките на шестдесет (60) дни, ние и двамата неотменимо се подчиняваме на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс. 


 •  Покритие – Платената такса включва – Разглеждане на случаи – Време за реакция
  1. Това е споразумение/членство с еднократна такса. Таксата е посочената в съответната фактура. Договорът се отнася само за регистрирани потребители/клиенти. Таксата се заплаща за предоставяне на правни услуги за всички и всеки случай на потребителя/клиента, по време на периода на покритие на потребителя/клиента и който покрива всичко, което е споменато на нашия уебсайт (вижте www.carhelpeurope.com), т.е. автомобилни произшествия, наказателни действия (вижте също по-долу). Възнаграждението се изплаща независимо от използването на услугата, но и независимо от броя на случаите и независимо от професията, която ще се изисква във всеки случай.
  2. Платената ТАКСА ПОКРИВА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ТАКСИ за всякакви правни съвети, необходими и предлагани чрез денонощната линия за помощ 24/7/365 или лично на мястото на инцидента, в полицейското управление, в болницата, пред DA (прокурор), пред Съдия-следовател и в съда (първа инстанция и апелативен) за всякакви граждански и наказателни дела и представителство пред всички горепосочени органи, съдилища и т.н., както в предварителните производства, така и в съда, изучаване на делото, изготвяне на всички необходими документи, съдебни дела, обвинителни актове , бележки, извънсъдебни изявления, известия до всеки орган, подготовка на защита, подготовка на ответници и свидетели, проследяване на делото на всяка стъпка, подаване на всички необходими документи в съда и/или всеки орган, изготвяне на клетвени декларации и пълномощно за водене на делото без потребител /необходимо е присъствие на клиента (когато това е законово приложимо) и да информира потребителя/клиента за хода на делото. Непълнолетните на възраст между 14 и 18 години трябва да се регистрират отделно, за да бъдат покрити. Непълнолетни лица под 14 години са покрити, ако е покрит поне един възрастен, който ги придружава.
  3. След деклариране на случая CHE се задължава да го обработи, след разрешение от потребителя/клиента. Изборът как да го разрешим е по наше собствено (на CHE) лично усмотрение, като винаги вземаме предвид най-добрия интерес на потребителя/клиента на CHE и гледната точка на случая и евентуалния резултат. Освен това ние сме единствените, които решават дали наистина има устойчив случай и дали е наказателен или граждански. CHE е единственият, който решава дали трябва да има уреждане на случая и условията на уреждането.
  4. Случаите се покриват от местни адвокати в сътрудничество с адвокати в нашия щаб. Изборът на адвокати, които да поемат делото, е единствено наша (на CHE) отговорност.
  5. Плащането се извършва предварително и на потребителя/клиента автоматично се изпраща съответната фактура, както и кодовият номер, който е индивидуален и уникален и трябва да се използва за идентификация както на линията за помощ, така и във формата за рекламация.
  6. В случай на спешност нашата реакция ще бъде в рамките на минималното време за реакция, като се има предвид разстоянието и времето на инцидента (работно време или извън работно време или след полунощ). Отговорът на телефонната линия за помощ ще бъде незабавен, 24/7.
  7. Отговорността за обработката на случаите е единствено на нас (CHE). В случай на предоставена неправилна информация и/или неподходяща актуализация и/или липса на комуникация и/или невъзможност да се представят необходимите доказателства и/или да се предоставят необходимите документи, потребителят/клиентът ще бъде обременен и CHE вече няма да носи отговорност за успеха на делото и също така има право да прекрати делото. Потребителят/клиентът може да комуникира с CHE, когато има случай или иска да попита дали има нужда.


 • Платената такса НЕ ПОКРИВА/Включва/означава
  1. Случаи, които потребителят/клиентът ще предизвика от своите измамни дейности, както и предположения, които ще се случат извън посоченото място или време. Престъпления, извършени от потребителя/клиента, както и сериозни и умишлени престъпления, като тежки физически и/или опасни лични наранявания, измама или подобни престъпления. Дела срещу туроператори, хотели, туристически агенти, компании за коли под наем и/или други техни служители. В случай на казус между членове на CHE, CHE може или да действа, като постигне справедлив и двата компромиса, или да представлява само първия, който е обявил случая и да върне таксата на другия. След като процесът на закупуване на CHE приключи, потребителят/клиентът може да назначи случая на CHE, онлайн или по телефона. Валидният случай, който може да бъде назначен за CHE, е само случай, който възниква първоначално след закупуването на CHE, а не такъв, който е възникнал преди закупуването.
  2. РАЗХОДИ по делото, ориентировъчни съдебни такси и съдебни бонове, фотокопия, печати и всичко друго, което е необходимо да се заплати за делото и процесуалното представителство на потребителя/клиента пред съда, съдебни разноски, разноски за завеждане на дело, съдебни изпълнители за връчване на съдебни или извънсъдебни документи, разходи на обвиняеми лица за необходими трансфери или наложена гаранция, разходи за свидетели за пътуване и т.н., разходи за експерти и т.н. Като цяло, всички разходи, направени при разглеждането на делото, които потребителят е длъжен да заплаща предварително, като в случай на отказ услугата може да не бъде предоставена или да бъде предоставена успешно и CHE има право да оттегли случая, ако потребителят/клиентът откаже по някаква причина или не е в състояние да заплати необходимите разходи.

КОМПЕНСАЦИЯ на потребителя/клиента и/или трета страна.

 • V. Продължителност на покритието – Място на покритие – Прекратяване на покритието
   1. Продължителност: Покритието започва след правилна регистрация в CHE и покрива само случаи, възникнали след регистрацията, а не преди регистрацията. Периодът на покритие е този, деклариран в процеса на регистрация, започващ от времето на пристигане (или регистрация, ако регистрацията следва пристигане) до часа на заминаване или по-малко, ако при регистрацията е декларирано по-малко време. Периодът на покритие не може да надвишава 40 последователни календарни дни.
   2. „Мястото“ на покриване на случая е това, декларирано в процеса на регистрация и близките дестинации. Ако не е декларирано „място“, тогава за „място“ се счита „мястото“ на хотела/наем на кола или друго място за закупуване на CHE и близките дестинации. 
   3. Това може да бъде прекратено в случай на неразрешено или неправилно поведение от една от страните, липса на отговор на казус или злоупотреба с услугата от страна на потребителя/клиента.
 •  Случаи, които разглеждаме
  1. Покрити злополуки: Автомобили, мотоциклети, ATV, инциденти при пътувания с камиони.
  2. Обхванати наказателни действия: A) Наказателни действия срещу вас в случай на автомобилна катастрофа. Ние ще ви представляваме пред всеки съд, орган и полицейски участък за всякакви наказателни действия срещу вас по време на престоя ви извън държавата, в която пребивавате, и ще предприемем всички подходящи действия срещу нарушителя, както наказателни чрез последващо лишаване от свобода, така и граждански чрез искане за обезщетение. Ние ще ви представляваме пред всеки съд, орган и полицейски участък за всяка неумишлена автомобилна катастрофа, която може да извършите по време на пътуването си, ако попаднете в катастрофа, която е довела до нечие нараняване или смърт по ваша вина. Моля, имайте предвид, че не сте защитени, ако шофирате под въздействието на алкохол или наркотици. Във всички горепосочени случаи ние също така проследяваме вашия случай от началото до края, дори и без вашето присъствие, след завръщането ви у дома, със съответното пълномощно (пълномощно).


 • Искове

За да подадете иск, моля, посетете нашата онлайн услуга за искове www.carhelpeurope.com. Като алтернатива можете да се обадите на телефон +46 31 360 90 05 и да помолите CHE агент да подготви формуляра за искане вместо вас или да изпратите имейл на info@carhelpeurope.com и ние ще се свържем с вас. Трябва да попълните формуляра и да ни го изпратите възможно най-скоро с цялата информация и документи, които искаме. От съществено значение е да ни предоставите възможно най-много подробности, за да можем да обработим бързо вашия иск. Моля, пазете фотокопия на цялата информация, която ни изпращате. След подаване на иск по който и да е от горепосочените начини, копие от иска автоматично ще бъде изпратено на вашия деклариран имейл адрес. Ако има грешки, които искате да бъдат коригирани, или допълнителна информация, която искате да добавите, моля, изпратете ни имейл с необходимите корекции и/или допълнения. Ако не отговорите в рамките на 24 часа, това означава, че сте съгласни с информацията, включена във формуляра за иск, изпратен до вас по имейл.

По отношение на таксите, в случай на задължителни разходи извън процесуално представителство (т.е. съдебни такси, ако има такива, съдебни печати, разходи за връчване на документи и т.н.), те не са включени в
0
Вашата количка е празна!

Изглежда, че все още не сте добавили артикули в количката си.

Разгледайте продуктите
Захранван от Кеди